top of page


ANGELUS
 

H4.jpg

Met deze nieuwe kleuter- en basisschool voor 440 kinderen onderging deze stedelijke site een geslaagde metamorfose. 2 bestaande gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor een veelzijdig inzetbaar gebouw waarin naast een school, eveneens kinderopvang voor 40 kinderen, sportzaal, refter en administratie zijn gevestigd. De schaars beschikbare ruimte op deze complexe stedelijke site werd maximaal benut door een strategische inplanting, met compacte opbouw en kwalitatieve omgevingsaanleg. De schaalgrootte en de eenheid van het project hebben evenwel een structurerend en verbindend vermogen. Dit project werd volledig ontwikkeld binnen de inzichten van ‘Educare’ waarbij de drempel tussen de verschillende leeftijdsgroepen geminimaliseerd wordt en ‘zorg’ en ‘leren’ samen vloeien. Het gebouw heeft een rationele indeling en een compacte balkvorm die energieefficiënt is en een logische invulling en functieschakeling toelaat. Om ruimte te besparen werd een ondergronds verdiep uitgegraven, met een sporthal, kleedruimten, en met een fietsenberging & technische ruimten. Het gebouw heeft een sobere uitstraling mede door het gebruik van duurzame, onderhoudsarme en eerlijke materialen. Bijkomende behandelingen en geschilderde afwerkingen worden bewust vermeden om ook in de toekomst het onderhoud te beperken. Technisch is het concept opgebouwd rond maximale beperking van het energieverbruik met een gebouwschil die sterk geïsoleerd, koudebrugvrij en luchtdicht is. Lage-temperatuurverwarming dmv radiatoren en vloerverwarming worden gecombineerd met ventilatiesysteem D met belastingafhankelijke luchtdebieten. De technische installatie van de school is beheerbaar van op afstand door middel van een gebouwbeheersysteem. incl. toegangscontrolesysteem en inbraakdetectie, video- en camerabewaking. Structureel is het concept opgebouwd rond het principe van het vrije plan en standaard prefab betonelementen om de kost te drukken. In een gemoduleerde hoofdstructuur werden voorgespannen welfsels met druklaag (18+6 / 24+6) toegepast om klasbrede overspanningen te realiseren, de sportzaal is overspannen met voorgespannen welfsels van 17,3m lengte.  ​

With this new nursery and elementary school for 440 children, this urban site underwent a successful metamorphosis. Two existing buildings were demolished to make way for a multi-purpose building that houses a school as well as childcare for 40 children, a gymnasium, canteen and administration. The scarce available space on this complex urban site was maximized by a strategic implantation, with compact construction and qualitative environmental design. However, the scale and unity of the project have a structuring and unifying effect. This project was developed entirely within the insights of 'Educare' where the threshold between the different age groups is minimized and 'care' and 'learning' flow together. The building has a rational layout and a compact beam shape that is energy-efficient and allows for a logical filling-in and division of functions. To save space, an underground floor was excavated, with a sports hall, locker rooms, and with bicycle storage & technical rooms. The building has an austere appearance partly due to the use of durable, low-maintenance and honest materials. Additional treatments and painted finishes are deliberately avoided to limit future maintenance. Technically, the concept is built around maximum reduction of energy consumption with a building envelope that is highly insulated, free of thermal bridges and airtight. Low-temperature heating through radiators and underfloor heating are combined with ventilation system D with load-dependent air flow rates. The technical installation of the school is remotely manageable by means of a building management system, including access control system and intrusion detection, video and camera surveillance. Structurally, the concept is built around the principle of the free plan and standard prefabricated concrete elements to reduce the cost. In a modulated main structure prestressed vaults with compression layer (18+6 / 24+6) were applied to achieve class-wide spans, the sports hall is spanned with prestressed vaults of 17.3m length.

 

Locatie            

Opdrachtgever

   

 

x

Sint-Lambrechts-Woluwe

VZW Sint-Goedele Brussel

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Deflander

BOTEC nv

Photography Jolien Fagard

bottom of page