top of page


DE SIBBE
 

AtelierMA+P_DeSibbe_JolienFagard_017_LowRes.jpg

Het belangrijkste uitgangspunt voor de conceptuele vormgeving van dit project, was de wil om het zeer gedetailleerde programma op een duurzame manier te vertalen naar een flexibele en faseerbare architectuur. Daarbij was het van primordiaal belang om in de eerste fase een zo groot mogelijk deel van de gevraagde functies te integreren zodanig dat een autonoom fungerend begeleidingstehuis wordt opgeleverd dat parallel met het huidige tehuis kan bestaan. Zo wordt de continuïteit van de opvang verzekerd en kan de tweede fase aanvangen zonder daarbij de werking van het tehuis in eerste fase te verstoren. Hierdoor wordt er ook voor gezorgd dat de werf van de tweede fase zo kort mogelijk wordt gehouden zodanig dat het gehele project op een relatief korte termijn kan worden uitgevoerd. Een tweede factor die het ontwerpproces heeft gestuurd, was de zoektocht naar een uitnodigende typologie die zowel op maat is van het kind als op schaal van de omgeving. Aangezien er zeer specifieke en strenge regels gelden op het perceel, was het een eerste uitdaging om het programma te proberen vatten binnen de grenzen van het BPA en de verkavelingsvergunning.

The main starting point for the conceptual design of this project, was the desire to translate the highly detailed programme in a sustainable way into a flexible and phaseable architecture. In doing so, it was of prime importance to integrate as many of the requested functions as possible in the first phase such that an autonomously functioning assisted living home is delivered that can exist in parallel with the current home. This will ensure continuity of the shelter and allow the second phase to commence without disrupting the functioning of the first-phase home. This also ensures that the site of the second phase is kept as short as possible such that the entire project can be carried out in a relatively short period of time. A second factor that guided the design process was the search for an inviting typology that is both tailored to the child and to the scale of the surroundings. As there are very specific and strict rules on the plot, an initial challenge was to try to capture the programme within the boundaries of the BPA and the subdivision permit.

 

Locatie

Opdrachtgever

 

Mechelen

vzw Emmaüs Jeugdzorg

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Bureau Ranst

Studiebureau Bogaerts

Photography Jolien Fagard

bottom of page