top of page


GALGENBERG
 

Opgewerkt_appartementen kopiëren.png

De belangrijkste uitgangspunten voor het masterplan zijn voor de 3 deelgebieden identiek, namelijk fasering en de wil om het verdichtingsprogramma op een duurzame manier te vertalen naar een flexibele, compacte en ruimtelijke architectuur. Daarbij is het van primordiaal belang om de footprint van de nieuwe gebouwen te optimaliseren zodanig dat er een maximaal doorgroende, collectieve ruimte ontstaat die een interessante belevingsroute met groene hotspots aanbiedt aan de bewoners van de wijk. Uiteraard rekening houdend met de verschillende randvoorwaarden die elk deelgebied na afbraak en ontpitting aanbiedt en van waaruit telkens gestart zal worden. Voor elke interventie gelden dezelfde regels wat betreft de opvatting van het soort woningen dat wordt ontwikkeld. De kleinste types 1/2 en 2/3 (of 2/4) worden steeds als appartement of gestapelde woning opgevat met een kleine tuin of terras als private buitenruimte. Parkeren gebeurt voor deze bewoners gegroepeerd in de nabije omgeving. De grotere types 3/6 - 4/6 - 5/6 zullen altijd uitgewerkt worden als eengezinswoningen met een eigen private tuin met tuin- en fietsberging en een overdekte toegang waar plaats is om een auto te parkeren. Het aantal verschillende woontypologieën en varianten wordt ook maximaal beperkt zodanig dat we met slechts enkele bouwstenen een divers woningaanbod kunnen ontwikkelen. We zullen in elk deelgebied zoveel mogelijk trachten aan te sluiten bij het profiel van de naastliggende wachtgevels en steeds op zoek gaan naar kleinschaligheid, ook als het om een reeks rijwoningen gaat, ook als het om gestapelde woningen of appartementen gaat. Deze laatste types worden bovendien zoveel mogelijk geclusterd om het aantal liften en circulatiekernen te beperken.

The main principles for the master plan are identical for the three subareas, namely phasing and the desire to translate the densification programme into flexible, compact and spatial architecture in a sustainable way. Here, it is of prime importance to optimise the footprint of the new buildings in such a way as to create a maximally green, collective space that offers an interesting experience route with green hotspots to the neighbourhood's residents. Obviously taking into account the different boundary conditions that each subarea offers after demolition and de-pitting and from which each will be started. The same rules apply to each intervention in terms of the conception of the type of housing being developed. The smallest types 1/2 and 2/3 (or 2/4) are always conceived as flats or stacked houses with a small garden or terrace as private outdoor space. Parking is grouped for these residents in the nearby area. The larger types 3/6 - 4/6 - 5/6 will always be conceived as single-family houses with their own private garden with garden and bicycle storage and a covered entrance where there is space to park a car. The number of different housing typologies and variants will also be limited as much as possible such that we can develop a diverse housing offer with only a few building blocks. In each subarea, we will try to match the profile of the adjacent waiting façades as much as possible and always look for small scale, even if it concerns a series of terraced houses, even if it concerns stacked houses or flats. The latter types are also clustered as much as possible to reduce the number of lifts and circulation cores.

 

Locatie            

Opdrachtgever

                

 

Berlare

CVBA HULP IN WONINGNOOD

Renders by atelier ma+p

bottom of page