top of page


KERSELAAR
 

B2.png

De vraag naar centralisatie en daaruit volgend denser en compact bouwen brengt verschillende voorwaarden met zich mee. We onderzoeken deze vraag vanuit het standpunt van zowel de buurt als de toekomstige bewoners. Wat is de relatie van de buurt tot het perceel? Hoe kunnen we de interactie met de publieke ruimte versterken? De huidige horizontale typologie vult goed het uitgestrekte perceel maar maakt niet onmiddellijk de verbinding met de aangrenzende gebouwen. Dit gebrek aan interactie vertaald zich in de huidige architecturale context. Door toepassing van een gecentraliseerd bouwblok bestaat er de mogelijkheid om in dialoog te treden met de buurt door hen extra bewegingsruimte te geven en plaatsen voor ontmoetingen te creëren. Het onderzoek naar de ideale compacte bouwblok hangt dan ook steevast samen met het ontwerpen van een wisselwerkende ruimtelijke context. ​ Een nieuw bouwproject start steeds vanuit de grond. In dit project mag men dit vrij letterlijk nemen. Doordat er sterk ingezet wordt op verdichting start het project vanuit de gedachte van een gecentraliseerd plint. Dit in de vorm van een centralisatie van de dienende functies zoals technieken, nutsvoorzieningen, riolering, hergebruik water, brandcentrale etc. als ook een parkeergarage. Door ondergronds te parkeren komt er geen extra parkeerdruk in de omgeving en wordt er meer ruimte voorzien voor meer groen. Vanuit deze plint kan men drie verschillende woonentiteiten bereiken. Door de bewoners in drie verschillende woongroepen te verspreiden ontstaat er een beter sociale balans tussen de verschillende groepen en vermijd men dat woongroepen te groot en dus oncontroleerbaar worden, bij meer mensen verdwijnt men al snel in de onbekendheid. ​ In dit project wordt een optimale oriëntatie van de woningen beoogd. De inplanting van dit gecentraliseerd bouwblok volgt de logica van de oriëntatie, en sluit op een natuurlijke bijna vanzelfsprekende manier aan op het bestaande weefsel en context. Het creëert zo sterke relatie tussen de omgeving en haar bewoners. Het project maakt eveneens gebruik van de natuurlijke glooiing van het terrein, door het gebouw op het oostelijke deel van het terrein in te plannen kan de parkeergarage zich efficiënt inbedden in het terrein. De woningen worden optimaal georiënteerd in functie van zichten in de wijk en de beleving van het landschap. ​

The demand for centralization and subsequent denser and more compact buildings involves several conditions. We examine this question from the point of view of both the neighborhood and the future residents. What is the relationship of the neighborhood to the plot? How can we strengthen the interaction with the public space? The current horizontal typology fills well the vast plot but does not immediately connect with the adjacent buildings. This lack of interaction translates into the current architectural context. By applying a centralized building block, there is an opportunity to dialogue with the neighborhood by giving them additional space for movement and creating places for encounters. Consequently, the research into the ideal compact building block is invariably related to the design of an interacting spatial context. ​ A new building project always starts from the ground up. In this project, one may take this quite literally. Because there is a strong commitment to densification, the project starts from the idea of a centralized plinth. This in the form of a centralization of the serving functions such as technology, utilities, sewage, water reuse, fire station, etc. as well as a parking garage. By parking underground there will be no additional parking pressure in the area and more space is provided for more greenery. From this plinth, one can reach three different residential entities. By spreading the residents into three different residential groups, a better social balance between the different groups is created and one avoids residential groups becoming too large and thus uncontrollable, with more people one quickly disappears into obscurity. ​ This project aims to optimize the orientation of the housing. The implantation of this centralized building block follows the logic of orientation, connecting in a natural almost natural way to the existing fabric and context. It thus creates strong relationships between the environment and its inhabitants. The project also takes advantage of the natural slope of the site, planning the building on the eastern part of the site allows the parking garage to embed itself efficiently into the site. The houses are optimally oriented in the function of views into the neighborhood and the perception of the landscape.

 

Locatie            

Opdrachtgever                

 

Ieper

Ons Onderdak Ieper

 

Landschapsarchitect

 

landschaap   

Renders atelier MA+P

bottom of page