top of page


NIELSESTRAAT
 

B1.png

In dit project worden 5 specifieke interventies voorgesteld, rekening houdend met de zeer verschillende randvoorwaarden die gelden op het perceel. Ter hoogte van de bebouwde rand Noeveren- Nielsestraat wordt een hiaat in het bouwblok ingevuld met 2 grote gezinswoningen die volledig het profiel en de bouwdiepte van de naastliggende buren volgen. Het betreft de grootste types met 5 slaapkamers omdat hier de grootste private tuinen gerealiseerd kunnen worden aan de nieuwe woningen. De randen van het bouwblok worden afgewerkt met aan de berm een duowoning-annex-inrit van de ondergrondse parking en op de hoek van de Nielsestraat een volume met 5 stapelwoningen. Er worden ook 2 nieuwe, vrijstaande volumes geïntroduceerd op het terrein. Noeveren krijgt een volwaardige nieuwe straatgevel met 4 gezinswoningen die trapsgewijs de helling van de rijweg volgen en visueel worden gekoppeld aan de stapelwoningen aan de Nielsestraat. Aan de open zijde van het perceel, parallel met de berm, wordt een schakeling met 7 gezinswoningen voorgesteld die een interessante, duale relatie aangaat met aan de ene zijde de berm en aan de andere het nieuwe collectieve binnengebied waar de toegang van de woning wordt bereikt via een semi-private voortuin. In tegenstelling tot de omliggende bouwblokken (die quasi volledig verzegeld en verhard werden uitgevoerd) wordt het focuspunt van het nieuwe Noeveren een maximaal ontpitte, vergroende en ontharde collectieve ruimte waarbij een zacht parcours voor voetgangers en fietsers wordt ontwikkeld met interessante doorsteken naar de omliggende paden en straten. Er wordt maximaal ingezet op de mobiliteit van de zachte weggebruiker, koning auto krijgt een plaats onder het terrein in een parking onder de nieuwe bermwoningen.

In this project, 5 specific interventions are proposed, taking into account the very different boundary conditions prevailing on the plot. Near the built-up edge Noeveren- Nielsestraat, a gap in the building block is filled with 2 large family houses that completely follow the profile and building depth of the adjacent neighbors. It concerns the largest types with 5 bedrooms because here the largest private gardens can be realized to the new houses. The edges of the block will be finished with a duo house-annex-entry to the underground car park on the verge and a volume with 5 stacked houses on the corner of Nielsestraat. 2 new detached volumes will also be introduced on the site. Noeveren receives a full-fledged new street frontage with 4 family homes that follow the slope of the roadway in a stepped manner and are visually linked to the stacked homes on Nielsestraat. On the open side of the plot, parallel to the verge, a linkage with 7 family houses is proposed that establishes an interesting, dual relationship with the verge on one side and the new collective inner area on the other where the entrance to the house is reached via a semi-private front garden. In contrast to the surrounding building blocks (which were quasi completely sealed and paved), the focal point of the new Noeveren will be a maximally pitted, greened and softened collective space in which a soft trail for pedestrians and cyclists is developed with interesting passages to the surrounding paths and streets. Maximum use will be made of soft path mobility, king car will have a place under the site in a parking lot under the new berm houses.

 

Locatie            

Opdrachtgever    

 

Boom

Goed Wonen Rupelstreek

 

 

IR stabiliteit

IR technieken

 

Peritas

Peritas

Renders atelier MA+P

bottom of page