top of page


TEAM
 

2022

Jan Maenhout

Architect

Stedenbouwkundige

Vennoot

Luc Bosmans

Architect

Vennoot

Laura Rijsbosch  

Burgelijk ingenieur-architect

Stedenbouwkundige

Vennoot

Steven Van den Bergh

Architect

Ma conservation and restoration of

historic towns and buildings

Junior vennoot

Cedric Boavida Torrado

Architect

Junior vennoot

Ellen Adons

Office Manager

Liese Bosmans

Architect

Jérôme Decaffmeyer

Architect

Sylvie Hagens

Architect

Interieurarchitect

Nigel Hollevoet

BIM-modelleur

Lisa Shum

Interieurarchitect

Sarah Thorisaen

Architect

Stedenbouwkundige

Isabelle Van de Vliet

Architect

Femke Van Doorsselaere

Architect

Charlotte Van Geyte

Stagiair-architect

Roosmarijn Wyns

Architect

Interieurarchitect

Pg monumentenzorg & renovatietechnieken

Atelier M Architects+Planners cv is een voortzetting van het in 1983 opgerichte Architectenbureau Jan Maenhout. Samen met een door de jaren gegroeid team van architecten en stedenbouwkundigen zijn in het bureau verscheidene disciplines van ontwerpend onderzoek aanwezig.

Als multidisciplinair ontwerpteam van jonge ontwerpers, ondersteund door ervaren architecten, wordt een permanente zoektocht aangegaan naar interpretatie van ruimtelijke context voor het uitwerken van stedenbouwkundige masterplanning en architecturale projecten van zeer uiteenlopende schaal. Bij alle projecten wordt in dialoog getreden met de omgeving. De eigenheid van het bureau ligt niet in de aard of de grootte van de opdracht, maar veeleer in de ruimtelijke benadering en de specifieke stedenbouwkundige en architecturale aanpak van elke gestelde problematiek. Een portfolio met bouwprogramma’s van verschillende schalen, uiteenlopende context en diverse complexiteitsgraden gevuld met collectieve en sociale woningbouwprojecten, gezinswoningen, scholen, zorgprojecten,… verbreden de kijk op de maatschappij, waarbij architectuurprojecten de masterplanprojecten kruisbestuiven.

De exponentieel groeiende complexiteit van het architectenvak overtuigt tot het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden, waarbij de bundeling van diverse ervaringen en specialisaties het werkteam verrijken en de bouwpraktijk ondersteunen.

Voor elke opdracht wordt gestreefd naar een optimaal en hedendaags ruimtelijk concept. Door een professionele aanpak worden functionaliteit en haalbaarheid steeds gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit. De duurzaamheidsgedachte van Atelier M Architects+Planners bv. cvba komt tot uiting in de masterplanning voor ecologische wijken evenals de passief,- laagenergie- en BEN-woningprojecten.

Atelier M Architects+Planners cv is a continuation of the Architectenbureau Jan Maenhout founded in 1984. Together with a team of architects and urban planners that has grown over the years, the firm incorporates several disciplines of design research.

 

As a multidisciplinary design team of young designers, supported by experienced architects, a permanent search for an interpretation of spatial context is undertaken for the elaboration of urban master planning and architectural projects of very different scales. All projects involve dialogue with the environment. The uniqueness of the firm lies not in the nature or size of the assignment, but rather in the spatial approach and the specific urban planning and architectural approach to each problem posed. A portfolio of building programs of different scales, diverse contexts, and various degrees of complexity filled with collective and social housing projects, family housing, schools, and care projects,... broaden the view of society, where architectural projects cross-pollinate the master plan projects.

 

The exponentially growing complexity of the architectural profession persuades the establishment of sustainable partnerships, where the pooling of diverse experiences and specializations enriches the work team and supports construction practice.

 

An optimal and contemporary spatial concept is sought for each assignment. Through a professional approach, functionality and feasibility are always linked to architectural innovation and spatial quality. The sustainability philosophy of Atelier M Architects+Planners bv. cvba is expressed in the master planning for ecological neighborhoods as well as the passive, low energy, and BEN housing projects.

bottom of page